Strona nauczyciela

biologii i przyrody w Szkole Podstawowej im. gen Józefa Gizy w Wielogłowach

Zapraszam do udziału w konkursie pt. "Daj nowe życie Twoim śmieciom".

W konkursie przewidziane są nagrody.

Do dzieła moi Drodzy Uczniowie - NIE MA CZASU NA NUDĘ wink

 

REGULAMIN KONKURSU „Daj nowe życie Twoim śmieciom”

DLA UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach i Branżowej Szkoły Zawodowej „PRAKTYK”

  1. Celem konkursu jest:
  • propagowanie idei recyklingu;
  • zwrócenie uwagi uczniów na problematykę nadmiaru śmieci;
  • kształtowanie wrażliwości na środowisko;
  • wyrażanie odczuć w formie plastycznej;
  • nauka zdrowych postaw poprzez zabawę;
  • ukazanie, że odpadki można powtórnie wykorzystać

    2. Konkurs będzie odbywał się w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I – dla klas IV – VI SP

kategoria II – dla klas VII – VIII SP

kategoria III – uczniowie szkoły PRAKTYK

 3. Forma prac:

prace wykonane dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem odpadków (papier, makulatura, drewno, żarówki, butelki, kartony, przedmioty użytkowe, opakowania itp.. prace przestrzenne, 3d (np. rzeźby, przedmioty użytkowe),
wielkość max 100 cm x 100 cm x 100cm


4. Do prac powinna być dołączona informacja zawierająca: imię i nazwisko, tytuł pracy, klasę uczestnika.
5. Pracę należy przekazać p. Renacie Filipowskiej po zakończonej kwarantannie szkolnej (w terminie do trzech dni, od dnia powrotu do szkoły).

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dwóch tygodni czasu, od dnia powrotu do szkoły.
7. KOMISJA KONKURSOWA : p.Renata Filipowska, p.Renata Mróz, p.Daria Muzyczka

Komisja Konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.

Każdy członek komisji ocenia daną pracę w kategorii pomysłowość, ilość wykorzystanych odpadów, samodzielność, piękno. W każdej kategorii oceniający może przyznać max 5 pkt. Punkty członków komisji się sumuje. W przypadku remisu następuje głosowanie, gdzie każdy członek ma 1 głos. Wygrywa praca z najwyższą ilością punktów.

Decyzje Komisji Konkursowej są suwerenne i ostateczne. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

8. NAGRODY

Komisja Konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych – 3 pierwsze miejsca.

Dla laureatów przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.

Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną nagrodzeni oceną z aktywności

9. Zgłoszenie (dostarczenie pracy we wskazanym czasie) jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu
10. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach.
11. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone, nie będą brane pod uwagę
12. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
13. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w placówkach oświatowych, u dyrekcji.